Regulamin zakupu biletów online

Regulamin zakupu biletów online

1)  Niniejszy regulamin określa zasady zakupu biletów online przez użytkowników strony zwanych dalej kupującymi.

2)  Sprzedaż i dystrybucję biletów prowadzi Capella Cracoviensis, ul. św. Marka 7-9/9, 31-012 Kraków zwana dalej sprzedającym.

3)  Każdy kupujący zobowiązany jest do zapoznania się z niniejszym regulaminem, zakup biletów oznacza jego akceptację.

4)  Umowa sprzedaży pomiędzy sprzedającym a kupującym zostaje zawarta w przypadku spełnienia poniższych warunków:

Wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach realizacji zamówienia, niezbędnego kontaktu z kupującym oraz wszelkich działań niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania serwisu sprzedaży biletów online.

Wypełnienia formularza.

Akceptację regulaminu.

Uiszczenia opłaty za zamówienie.

Otrzymania przez kupującego potwierdzenia transakcji na podany adres e-mail.

5)  Płatności realizowane są przy pomocy przelewu elektronicznego.

6)  Płatności za bilety obsługiwane są przez PayPro S.A. za pośrednictwem serwisu internetowego przelewy24.

7)  Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje wynikające z nieprawidłowego działania serwisu

przelewy24.

8)  Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 26 lipca 2010 r. sprzedaż biletów w zakresie zamówienia i

płatności nie podlega fiskalizacji, w związku z czym kupujący nie otrzymuje paragonu fiskalnego.

9)  Ceny biletów zawierają podatek VAT oraz prowizję serwisu przelewy24

10)  Aby otrzymać fakturę VAT należy w procesie zamawiania zaznaczyć opcję – faktura VAT – oraz podać

poprawne dane do jej wystawienia.

11)  Osoby które kupiły ulgowe bilety online są zobowiązane do okazania dokumentu uprawniającego do zniżki w

momencie sprawdzania biletów przed wejściem na wydarzenie. Bilety zniżkowe bez udokumentowania prawa do

ulgi uznawane są za nieważne.

12)  Po dokonaniu płatności kupujący otrzyma bilet elektroniczny około 5 minut po jej potwierdzeniu jednak nie

dłużej niż 20 minut od złożenia zamówienia; na adres mailowy podany w formularzu. Bilet w wersji pdf do

samodzielnego wydruku bądź do okazania za pomocą urządzenia mobilnego przy wejściu na wydarzenie.

13)  System online uprawnia jednorazowo do zakupu 10 sztuk biletów na wydarzenie. W przypadku chęci zakupu większej ilości biletów na wydarzenie sprzedający prosi o kontakt bezpośrednio z biurem / kasą biletową pod

numerem: +48 721 620 833 lub mailowo: bilety@capellacracoviensis.pl

14)  Sprzedaż biletów online kończy się na 2 godziny przed rozpoczęciem wydarzenia.

15)  Sprzedający zastrzega sobie zakończenie sprzedaży biletów online w każdej chwili, bez podania przyczyny.

16)  Brak możliwości zakupu biletów online nie oznacza braku dostępności biletów na wydarzenie.

17)  Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez kupującego nieprawdziwych lub nieprawidłowych

danych w formularzu.

18)  W przypadku odwołania wydarzenia z przyczyn ze strony sprzedającego dokonany będzie zwrot wpłaconej

kwoty lub jej części, pomniejszonej o prowizję serwisu transakcyjnego w terminie do 20 dni od daty odwołanego

wydarzenia. Zwrot będzie dokonany w takiej samej formie w jakiej nastąpiła zapłata za bilet.

19)  Sprzedający umożliwia zwrot zakupionych biletów online najpóźniej na 3 dni przed datą wydarzenia. Należność

zostanie zwrócona w terminie 20 dni od zgłoszenia w takiej samej formie w jakiej nastąpiła zapłata za bilet.

Należność zostanie pomniejszona o wysokość prowizji serwisu transakcyjnego.

20)  W sprawie zwrotów, reklamacji i ewentualnych zgłoszeń Sprzedający prosi o kontaktowanie się przez adres

mailowy bilety@capellacracoviensis.pl

21)  Kupujący który spóźni się na rozpoczęcie wydarzenia na które zakupił bilet w formie online nie zostanie

wpuszczony na wydarzenie oraz nie ma prawa do zwrotu biletu oraz do żadnych roszczeń z tego powodu.

22)  Wszelkie reklamacje wymagają zgłoszenia najpóźniej w ciągu dwóch dni od zakupu biletu ale nie później niż

termin wydarzenia na adres bilety@capellacracoviensis.pl

23)  Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni roboczych od daty złożenia reklamacji.

24)  Reklamacje dotyczące płatności należy zgłaszać do operatora serwisu przelewy24 zgodnie z regulaminem

zamieszczonym na stronie operatora.

25)  Kupującego obowiązuje ten sam regulamin koncertu / wydarzeń jak w przypadku zakupu biletów w kasie

stacjonarnej. Treść regulaminu na stronie www.capellacracoviensis.pl/regulamin-koncertow/

26)  Bilety zakupione online nie mogą być kopiowane, przerabiane, skanowane.

27)  Sprzedający zastrzega sobie prawo do odmowy wejścia na wydarzenie bez podania przyczyny.

28)  Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmian w repertuarze.

29)  Administratorem danych osobowych jest Capella Cracoviensis, miejska instytucja kultury z siedzibą przy ul. św.

Marka 7-9/9, 31-012 Kraków, na podstawie art. 13 rozporządzenia 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej RODO), z uwzględnieniem zapisów art. 3 ustawy z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018.1000) oraz będą przetwarzane w oparciu o zgodę osoby której dotyczą.

30)  Kontakt w sprawie przetwarzania danych osobowych możliwy mailowo przez adres iod@capellacracoviensis.pl

31)  Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zamówienia, sprzedaży biletów, rozpatrywania skarg, i

reklamacji.

32)  Sprzedający przekaże dane osobowe na podstawie przepisów firmie PayPro obsługującej zakup biletów online na

potrzeby realizacji zamówienia .