Regulamin konkursu Podróż zimowa

REGULAMIN

Regulamin Konkursu „Podróż zimowa”

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1.  Regulamin określa warunki konkursu „Podróż zimowa” rozgrywanego w poście na fanpage’u festiwalu Opera Rara Kraków i na stronie internetowej www.capellacracoviensis.pl zgodnie z art. 921 Kodeksu Cywilnego – ustawy z dn. 23.04.1964 r. (Dz.U.Nr 16, poz. 93 z późn. zm.) – dalej zwanego „Konkursem”.

1.2.  Organizatorem Konkursu jest Capella Cracoviensis, Instytucja Kultury Miasta Krakowa, adres: 31-012 Kraków, ul. św. Marka 7-9/9, zwana w dalszej części niniejszego regulaminu „Organizatorem”.

1.3.  Fundatorem nagród jest Capella Cracoviensis, Instytucja Kultury Miasta Krakowa, adres: 31-012 Kraków, ul. św. Marka 7-9/9, zwana w dalszej części niniejszego regulaminu „Organizatorem”.

1.4.  Konkurs jest organizowany, ogłaszany i emitowany przez Organizatora na terenie Rzeczpospolitej Polskiej dla osób posiadających obywatelstwo polskie w internecie (capellacracoviensis.pl) i ogłoszony w serwisie społecznościowym Facebook.

1.5.  Konkurs ma zasięg ograniczony technicznymi możliwościami dostępu użytkowników do łączy internetowych.

1.6.  Niniejszy regulamin stanowi podstawę prowadzenia Konkursu i określa jego warunki oraz prawa i obowiązki jego uczestników.

1.7.  Konkurs realizowany jest na stronie internetowej capellacracoviensis.pl i ogłoszony w serwisie Facebook, tym zastrzeżeniem, że konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez Facebook. Facebook nie ponosi odpowiedzialności za konkurs.

Zbieranie zgłoszeń odbywa się od dnia 25.02.2022 od godz. 10.00 do dnia 28.02.2022 do godziny 15.00. Rozstrzygnięcie odbywać się będzie zgodnie z poniższym regulaminem.

1.8.  W Konkursie wyłonionych zostanie 2 zwycięzców.

1.9.  Każdy uczestnik poprzez zgłoszenie się do Konkursu wyraża zgodę na publiczne ujawnienie jego imienia, nazwiska i miejscowości zamieszkania oraz na publiczne ujawnienie, w tym zamieszczenie na profilu Capelli Cracoviensis w serwisie społecznościowym Facebook jego imienia, nazwiska i miejscowości zamieszkania podczas Konkursu, jego promocji i ogłaszania wyników.

1.10.  Przystąpienie do Konkursu (wysłanie zgłoszenia, o którym mowa w pkt.3.3) jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika niniejszego regulaminu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w niniejszym regulaminie zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie. Uczestnik, który nie spełni warunków określonych w regulaminie lub naruszy jakąkolwiek zasadę w nim określoną może być w każdym czasie wykluczony z udziału w Konkursie oraz traci prawo do ewentualnej wygranej.

1.11.  Adres e-mail Organizatora, pod którym można uzyskać informacje na temat organizacji Konkursu: konkurs@capellacracoviensis.pl

2. NAGRODY

2.1  Zwycięzca Konkursu otrzyma egzemplarz książki “Podróż zimowa Schuberta. Anatomia obsesji” autorstwa Iana Bostrige’a.

2.2  Organizator oświadcza, iż wszystkie nagrody zostaną wydane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego. Nagrody w konkursie wydaje Organizator.

2.3  Finalista zobowiązany jest do podania wszystkich danych osobowych i teleadresowych niezbędnych do odbioru/wysyłki nagrody.

2.4  Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność odbioru lub nieodebranie którejkolwiek nagrody, z jakiejkolwiek przyczyny leżącej po stronie nagrodzonego uczestnika.

2.5  Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zmianę danych uczestnika uniemożliwiającą kontakt z tym uczestnikiem lub odebranie przez niego nagrody.

2.6  O szczegółach odbioru i realizacji nagród zwycięzca danej edycji Konkursu zostanie poinformowany przez Organizatora drogą mailową lub poprzez profil Capelli Cracoviensis w serwisie Facebook lub za pośrednictwem rozmowy telefonicznej.

3. ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

3.1  Ogólne zasady Konkursu podane zostaną na stronie internetowej capellacracoviensis.pl oraz w serwisie Facebook.

3.2  Konkurs realizowany jest w terminie od dnia 25.02.2022 roku od godziny 10.00 do dnia 28.02.2022 roku do godziny 15.00 (zakończenie przyjmowania zgłoszeń).

3.3 W celu wzięcia udziału w Konkursie należy w dniach 25.02.2022 roku od godziny 10.00 do dnia 28.02.2022 roku do godziny 15.00 dokonać zgłoszenia do Konkursu, realizując zadanie konkursowe. Zadaniem jest odpowiedź na pytanie: “jakiego ptaka spotyka na swojej drodze wędrowiec z pieśni z cyklu “Podróż zimowa”?”.

3.4  Zgłoszenia nie mogą zawierać treści wulgarnych, obraźliwych, a także obscenicznych, zabronionych przez prawo lub godzących w przekonania światopoglądowe lub religijne, stanowiących łamanie prawa do równości, oraz zawierające pornografię lub erotykę. Zdjęcia, filmy, animacje, grafiki i odesłania (linki) zawarte w zgłoszeniu muszą być zgodne z obowiązującym na terenie Rzeczpospolitej Polskiej porządkiem prawnym oraz zwyczajami i obyczajami współżycia społecznego, a w szczególności nie mogą naruszać ani godzić w:
– prywatność lub innych praw osób lub organizacji, które nie wyraziły na to zgody,

– dobre imię innych osób lub organizacji,

– zasadę uczciwej konkurencji,

– wiarygodność handlową osób lub organizacji.

3.5  Zwycięzcy konkursu wyłaniani są na podstawie kolejności zgłoszeń prawidłowych realizacji zadania konkursowego.

3.6  Zgłoszenia do Konkursu jedna osoba może dokonać nie więcej niż jeden raz. Liczy się pierwsza z udzielonych odpowiedzi.

3.7  Nagrodzone zgłoszenia mogą zostać opublikowane w serwisie społecznościowym Facebook oraz na stronie internetowej capellacracoviensis.pl.

3.8  Nad prawidłowym przebiegiem Konkursu czuwa komisja konkursowa w składzie: Przewodniczący: Marzena Lubaszka
Członek komisji: Krzysztof Dix
Członek komisji: Natalia Brajner

3.9  Komisja konkursowa potwierdza zgodność przeprowadzenia Konkursu z niniejszym regulaminem.

3.10  Nad prawidłowością przebiegu Konkursu i pracy komisji konkursowej czuwają władze statutowe Organizatora.

4. OGRANICZENIE UCZESTNICTWA W KONKURSIE

4.1  W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i stali współpracownicy Capelli Cracoviensis.

4.2  Zakaz uczestnictwa w Konkursie dotyczy również członków najbliższej rodziny podmiotów wymienionych w pkt. 4.1.

4.3  Uczestnikami Konkursu mogą być osoby pełnoletnie oraz osoby małoletnie (tj. osoby które ukończyły lat 13), jeżeli posiadają zgodę swojego przedstawiciela prawnego na udział w Konkursie i odebranie w nim nagród.

4.4  Uczestnikiem Konkursu jest osoba, która spełniła wszystkie warunki określone w niniejszym regulaminie i dokonała zgłoszenia do Konkursu zgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu.

5. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

5.1  Wszelkie zastrzeżenia dotyczące przebiegu lub rozstrzygnięcia Konkursu, należy składać Organizatorowi pisemnie na adres: Capella Cracoviensis, Instytucja Kultury Miasta Krakowa, ul. św. Marka 7-9/9, 31-012 Kraków, w terminie nie dłuższym niż 14 dni roboczych od daty jego zakończenia. Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko i wszelkie dane umożliwiające identyfikację danej osoby jako uczestnika Konkursu, jak również dokładny wskazanie powodu reklamacji i jego uzasadnienie.

5.2  W przypadku przesłania reklamacji złożonej za pośrednictwem poczty decyduje data stempla pocztowego.

5.3  Złożone przez uczestników reklamacje będą rozpatrywane a zainteresowani uczestnicy zostaną powiadomieni o wyniku rozpatrzenia reklamacji na piśmie przez Organizatora niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 30 dni od daty otrzymania reklamacji.

6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH.

6.1  Pełna treść regulaminu udostępniona jest na stronie capellacracoviensis.pl w czasie trwania Konkursu i w terminie 14 dni roboczych od jego zakończenia.

6.2  Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za usługi telekomunikacyjne, z których korzystać będą uczestnicy Konkursu.

6.3  Wiążącą moc prawną mają wyłącznie postanowienia niniejszego regulaminu. Materiały reklamowe i promocyjne dotyczące Konkursu mają wyłącznie charakter informacyjny.

6.4  Administratorem Danych Osobowych Uczestników Konkursu jest Organizator Konkursu.

6.5  Wszelką korespondencję dotyczącą przetwarzania danych osobowych należy kierować do Organizatora listownie na adres: Inspektor Ochrony Danych Osobowych iod@capellacracoviensis.pl.

6.6  Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane w celu przeprowadzenia Konkursu oraz wyłonienia jego Zwycięzców. Dane osobowe Zwycięzców Konkursu będą przetwarzane w celu opublikowania ich na stronie konkursowej oraz przekazania nagrody. Na Stronie Konkursowej mogą zostać opublikowane imię i nazwisko Zwycięzcy Konkursu. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Uczestników jest zgoda, którą wyraża Uczestnik poprzez tzw. wyraźne działanie potwierdzające czyli wysłanie do Organizatora zgłoszenia konkursowego i/lub wzięcie udziału w Konkursie. O tym, kto zostanie Zwycięzcą Konkursu zadecyduje Komisja Konkursowa. Jeżeli przekazanie Nagrody będzie wiązało się z powstaniem obowiązku podatkowego, Organizator będzie przetwarzać dane osobowe Zwycięzców także aby wypełnić ciążące na nim obowiązki wynikające z przepisów prawa.

Jeżeli w związku z udziałem w Konkursie Uczestnik złoży reklamację, Organizator będzie przetwarzać dane osobowe Uczestnika w celu zarejestrowania oraz rozpatrzenia reklamacji. Podstawą przetwarzania danych będzie prawnie uzasadniony interes Organizatora polegający na konieczności weryfikacji zgłoszenia Uczestnika oraz możliwości obrony przed ewentualnymi roszczeniami.

Organizator będzie przetwarzał dane osobowe Uczestników w czasie trwania Konkursu, a także przez okres, w którym zgodnie z Regulaminem Konkursu przysługuje Uczestnikowi prawo do złożenia reklamacji. Organizator przestanie przetwarzać dane wcześniej jeżeli Uczestnik wycofa zgodę na ich przetwarzanie. W związku z wydaniem nagrody Zwycięzcy Konkursu, dane osobowe Zwycięzcy będą znajdować się w dokumentacji podatkowej a Organizator będzie je przechowywał do momentu wygaśnięcia obowiązków wynikających z przepisów podatkowych.

Organizator będzie przekazywać dane osobowe Uczestników Konkursu dostawcom, którym zleca usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych, np. dostawcom usług IT. Takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z Organizatorem i tylko zgodnie z poleceniami Organizatora.

W związku z wygraniem przez Zwycięzcę Konkursu nagrody rzeczowej, Organizator przekaże dane Zwycięzcy firmie kurierskiej, w celu doręczenia nagrody. Dane Zwycięzców mogą zostać także przekazane Sponsorom Konkursu lub Fundatorowi nagród pieniężnych w Konkursie, jednak wyłącznie w zakresie w jakim będzie to niezbędne do realizacji lub przekazania nagrody.

Dane osobowe Uczestnika Konkursu nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczej (EOG).

Uczestnik Konkursu ma następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych: prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo żądania sprostowania swoich danych osobowych, prawo żądania usunięcia swoich danych osobowych, prawo żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, prawo do zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na szczególną sytuację – w przypadku gdy Organizator przetwarza je na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, prawo do przenoszenia swoich danych osobowych, tj. prawo otrzymania od Organizatora swoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Uczestnik może przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, aby Organizator przesłała dane Uczestnika do innego administratora. Jednakże Organizator prześle dane jeśli jest to technicznie możliwe.

Aby skorzystać z powyższych praw, Uczestnik musi skontaktować się z Organizatorem lub z inspektorem ochrony danych (dane kontaktowe w punktach 6.5 i 6.6 powyżej.

Do momentu zakończenia Konkursu, każdy Uczestnik może wycofać zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych, wysyłając na adres e-mail: iod@capellacracoviensis.pl wiadomość o temacie „Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych”. W treści wiadomości Uczestnik musi podać swoje imię i nazwisko oraz adres e-mail, którego użył w Konkursie. Cofnięcie takiej zgody jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w Konkursie oraz utratą prawa do jakiejkolwiek Nagrody. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

6.7  Uczestnikowi przysługuje także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

6.8  Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Niepodanie danych osobowych niezbędnych do kontaktu lub weryfikacji zgłoszenia konkursowego uniemożliwi jednak wzięcie udziału w Konkursie.

Kraków, 25/02/2022