Regulamin koncertów w trakcie trwania stanu epidemii

Regulamin udziału w koncertach których organizatorem jest Capelli Cracoviensis w trakcie trwania stanu epidemii w Polsce

1. Zasady udziału w koncercie.

a) Udział w koncercie jest dopuszczony pod warunkiem zakrycia przez uczestnika nosa i ust oraz podpisania oświadczenia o świadomości stanu wiedzy na temat zakażenia wirusem SARS-CoV-2, wykluczającego fakt przebywania na kwarantannie lub pod nadzorem epidemiologicznym.

b) Uczestnicy są zobowiązani do samodzielnego zabezpieczenia materiałów ochrony osobistej umożliwiających zakrycie nosa i ust.

c) W przypadku miejsc nienumerowanych widzowie zobowiązani są do zajmowania miejsc naprzemiennie, z zachowaniem jednego wolnego miejsca. Obowiązek ten nie dotyczy widza który:

– uczestniczy w koncercie z dzieckiem do ukończenia 13. roku życia

– jest osobą z orzeczeniem o niepełnosprawności, osobą z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, osobą z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego lub osobą, która ze względu na stan zdrowia nie może poruszać się samodzielnie.

d) Widzowie zobowiązani są do korzystania z rozmieszczonych w widocznym miejscu środków do dezynfekcji rąk, które zapewnia Capella Cracoviensis oraz do zachowywania ciągłego dystansu pomiędzy uczestnikami wydarzenia min. 1,5 metra.

2. Procedura wejścia i wyjścia publiczności. 

a) Podczas wchodzenia na koncert oraz podczas wychodzenia widzowie zobowiązani są do zachowania dystansu między sobą min. 1.5 metrów

b) Widzowie zobowiązani są do noszenia środków ochrony osobistej zakrywającej usta i nos aż do momentu całkowitego opuszczenia miejsca koncertu.

3. Bezpieczeństwo danych osobowych. 

a) W celu zapewnienia ochrony zdrowia i zapobiegania rozprzestrzeniania się chorób zakaźnych Capella Cracoviensis uwzględnia wytyczne Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Wytyczne dla organizatorów imprez kulturalnych i rozrywkowych w trakcie epidemii wirusa SARS-CoV-2 w Polsce” i w związku z powyższym gromadzi dane osobowe uczestników oraz obsługi koncertu. 

b) Dane osobowe gromadzone są w celu umożliwienia łatwego kontaktu z uczestnikami koncertu po jego zakończeniu. 

c) Organizator koncertu zbiera następujące dane osobowe: 

  • imię i nazwisko, 
  • telefon kontaktowy, 
  • adres,
  • pisemne oświadczenie uczestnika, że według swojej najlepszej wiedzy, nie jest osobą zakażoną oraz nie przebywa na kwarantannie lub pod nadzorem epidemiologicznym (szablon oświadczenia – Załącznik nr 1. 

d) Przetwarzanie danych, o których mowa w pkt. 3 a) jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą lub innej osoby fizycznej (RODO art. 6 ust. 1 lit. d) oraz jest niezbędne ze względów związanych z interesem publicznym w dziedzinie zdrowia publicznego (RODO art. 9 ust. 2 lit. i).

e) Capella Cracoviensis zapewnia ochronę zebranych danych osobowych zgodnie z ustanowioną Polityką Bezpieczeństwa. Dostęp do danych osobowych podlega kontroli dostępu. Uzyskanie dostępu do danych możliwe jest na podstawie pisemnego upoważnienia udzielonego przez Administratora danych. Dostęp do danych posiada ograniczona liczba osób upoważnionych i działających na polecenie administratora (tj. wybrani pracownicy Organizatora koncertu). Osoby te zostały zobowiązane do zachowania w poufności informacji uzyskanych w trakcie realizacji zadań.

f) Dane osobowe uczestników i personelu obsługującego wydarzenie mogą być udostępniane Głównemu Inspektoratowi Sanitarnemu i służbom porządkowym w przypadku potwierdzenia zakażenia wirusem SARS-CoV-2 uczestnika lub obsługi koncertu. Dane osobowe mogą być udostępnione na pisemny, umotywowany wniosek przekazany do Administratora danych.

g) Zebrane dane osobowe będą przetwarzane przez okres 14 dni od momentu zakończenia wydarzenia, po czym będą komisyjnie niszczone.

4. Każdy uczestnik koncertu ma obowiązek zapoznania się z niniejszym regulaminem, który jest dostępny na stronie internetowej www.capellacracoviensis.pl oraz jest udostępniony do wglądu w miejscu koncertu.

5. Uczestnictwo w wydarzeniu jest równoznaczne z akceptacją ww. regulaminu, którego zapisów uczestnik jest zobowiązany przestrzegać.

6. Regulamin obowiązuje do oficjalnego ogłoszenia zakończenia stanu epidemicznego w Polsce lub do momentu wprowadzenia kolejnych zmian w zasadach dotyczących dystansu społecznego i organizacji imprez kulturalnych przez odpowiednie organy państwowe.

7. Jednocześnie w czasie trwającego stanu epidemicznego obowiązuje ogólny regulamin koncertów Capelli Cracoviensis dostępny na stronie internetowej www.capellacracoviensis.pl

Załącznik nr 1 – oświadczenie uczestnika koncertu 

Oświadczenie uczestnika koncertu Capelli Cracoviensis w dniu…………………

Oświadczam, że według swojej najlepszej wiedzy, nie jestem osobą zakażoną wirusem SARS-CoV-2 oraz nie przebywam na kwarantannie lub pod nadzorem epidemiologicznym.

Dane kontaktowe:

Imię i nazwisko:……..

Adres: 

Miasto:……….

Kod:………….

Ulica:…………

Numer budynku:………..

Numer lokalu:………

Telefon:……………

Wyrażam zgodę na udostępnienie przez Administratora Danych moich danych osobowych odpowiednim przedstawicielom Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w przypadku potwierdzenia zakażenia wirusem SARS-CoV-2 uczestnika lub obsługi wydarzenia.

data…………….                                                 podpis……………