Oświadczenie uczestnika koncertu

oświadczenie uczestnika koncertu

Oświadczenie uczestnika koncertu Capelli Cracoviensis w dniu…………………

Oświadczam, że według swojej najlepszej wiedzy, nie jestem osobą zakażoną wirusem SARS-CoV-2 oraz nie przebywam na kwarantannie lub pod nadzorem epidemiologicznym.

Dane kontaktowe:

Imię i nazwisko:……..

Adres:

Miasto:……….

Kod:………….

Ulica:…………

Numer budynku:………..

Numer lokalu:………

Telefon:……………

Wyrażam zgodę na udostępnienie przez Administratora Danych moich danych osobowych odpowiednim przedstawicielom Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w przypadku potwierdzenia zakażenia wirusem SARS-CoV-2 uczestnika lub obsługi wydarzenia.

data…………….                                                 podpis……………