Haydn

vinyl records available

JOSEPH HAYDN
WSZYSTKIE SYMFONIE / COMPLETE SYMPHONIES
CAPELLA CRACOVIENSIS KRAKÓW 2018 – 2023
na historycznych instrumentach / on period instruments

Podejmujemy się wykonania wszystkich 108 symfonii Haydna z naturalnej skłonności do sztuki i w proteście przeciwko krzykliwej wulgarności naszej epoki.
Chcemy intensywnie praktykować sztukę, regularnie powracać do fundamentalnego repertuaru, istotnych dzieł, które stworzyły naszą kulturę. Chcemy celebrować rytuał codziennego wyznawania sztuki.
Joseph Haydn jest jednym z najsłynniejszch kompozytorów w historii muzyki. Sięgamy po wszystkie 108 symfonii Haydna, ponieważ jesteśmy ciekawi, w jakim stopniu to przedsięwzięcie nas zmieni, jak duży będzie miało wpływ na nasze otoczenie artystyczne i społeczne. Być może będzie to podróż w czasie, ale z konieczności przez każdego inaczej rozumiana. Jednak najbardziej uniwersalne i najbardziej użyteczne jest potraktowanie tego projektu jako pretekstu do przypomnienia sobie kontekstów: epoki, dzieł sztuki, idei. Haydn to czasy wielkich zmian społecznych, ale przede wszystkim tak ważna dla nas, wyznawców humanizmu, epoka triumfu idei oświeceniowych. Stajemy na barkach geniuszu tej epoki, by widzieć więcej i dalej. Niech wykonanie wszystkich symfonii Haydna będzie swego rodzaju deklaracją przywiązania do uniwersalnych, postępowych wartości i hymnem na cześć otwartych umysłów.
Muzyka klasyczna to międzynarodowa dziedzina sztuki wzbogacona o lokalną wrażliwość. Nasze wykonanie kompletu symfonii Haydna nie jest pomnikiem jednego dyrygenta. Poszczególne wieczory poprowadzą różni liderzy, wnosząc własne propozycje repertuarowe towarzyszące kolejnym symfoniom, przez co uchronią projekt przed rutyną. W czasach, gdy sztuka stała się jednym z najsilniejszych instrumentów edukacji, innowacji i integracji społecznej, traktujemy nasze przedsięwzięcie jako szeroki, trwały most łączący wszystkie światy, których na naszej drodze zdołamy dotknąć. Niech nasz Haydn 2018-2023 będzie niczym słowa Safony: Stań jak przyjaciel i spójrz mi w oczy – pogodnie, życzliwie.
Patronat Honorowy: Konsul Generalny Austrii
We undertake to perform all the 108 symphonies by Haydn out of our natural love for art, and as a protest against the aggressive vulgarity of our times.
We want to practice art with intensity, to regularly return to the fundamental repertoire of major works that have helped to create our culture. We wish to celebrate the ritual of daily worship of art.
Joseph Haydn is one of the most famous composers across the history of music. We reach for all the 108 symphonies by Haydn because we wonder how this project will change us, and how it will affect our artistic and social environment. Perhaps this will be a travel in time but, naturally, it will be perceived differently by every individual. The most universal and the most useful approach to the project is to treat it as a pretext to remember the contexts: the era, the works of art, the idea. Although Haydn lived at a time of major social transformations, we, the humanists, mostly perceive it as a time of the triumph of the enlightenment. While relying on the genius of the era, we hope to look further and see more. Let the performance of all Haydn’s symphonies be a sort of a declaration of our attachment to the universal values of progress, and an anthem to the open minds.
Classical music is an international field of art, enriched with local sensitivity. Our performance of the full collection of Haydn’s symphonies is not a monument for one conductor alone. Particular evenings will be conducted by various leaders who will bring their own proposals of the repertoire to accompany further symphonies, thus preventing us from falling into a routine. At a time where art has become one of the strongest instruments of education, innovation, and social integration, we treat our project as a broad and firm bridge to connect all the worlds we may touch upon during our journey. Let our Haydn 2018-2023 be like Sappho’s words: If you are my friend, stand up before me and scatter the grace that’s in your eyes.
Koncerty 23.05 – 22.08.2019 oraz 17-29.09.2020 dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Kultura – Interwencje.
Koncert 25.10.2020 odbył się w ramach projektu “extra muros BAROKOWA PODRÓŻ arcydzieła muzyki klasycznej w zabytkach – narodowych pomnikach historii” i dofinansowano go ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu.
Wydanie płyt winylowych w nakładzie promocyjnym – dokumentacji koncertów projektu z lat 2018 i 2019 – zrealizowano w ramach zadania “Realizacja zagranicznych misji promocyjno-handlowych wraz z działaniami powiązanymi przez Capellę Cracoviensis” i dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa, zgodnie z art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.
Ponadto z dotacji Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej sfinansowaliśmy koncerty w dniach 23.05.2019 oraz 25-29.10.2020.
8