sprzedajemy fortepiany • ogłoszenie przetargu

sprzedajemy fortepiany • ogłoszenie przetargu

Capella Cracoviensis z siedzibą przy ul. Zwierzyniecka 1, 31-103 Kraków,

działając na podstawie rozporządzenia rady ministrów nr. 443 z dnia 5 października, dziennik ustaw nr 97 w sprawie zasad organizowania przetargu na sprzedaż środków trwałych przez przedsiębiorstwa państwowe oraz warunków odstąpienia od przetargu

ogłasza aukcję na sprzedaż dwóch fortepianów marki Stainweg oraz Yamaha będącymi własnością Capelli Cracoviensis

 1. Przedmiot aukcji nr I

Marka instrumentu: fortepian Grotrian – Steinweg
Numer fabryczny: brak numeru, model VIII
Rok produkcji: około 1911r – 1917r
System mechanizmu: angielski
Pokrycie klawiatury: pleksi – celuloid
Powłoka lakiernicza: politura

Stan techniczny: wszystkie podzespoły mechanizmu: klawiatura, mechanizm, tłumik – stan dobry, kloc strojeniowy i naciąg strun: stan dobry, struny: stan dobry, politura: liczne przetarcia, matowa:

Ocena instrumentu: stan fortepianu jest dobry, znikomy stopień zużycia, nie wymaga większych nakładów finansowych, cena jest uwarunkowana wiekiem fortepian

Cena wywoławcza sprzedaży: 7000 zł (słownie: siedem tysięcy złotych)

 1. Przedmiot aukcji nr II

Marka instrumentu: fortepian YAMAHA S400E
Numer fabryczny: 4880410
Rok produkcji 1990/1991
Wymiary: 148cm x 190cm

Stan techniczny: mechanizm: stan dobry, na młoteczkach widoczne ślady użytkowania – do profilowania i ponownej kompletnej regulacji. Klawiatura: stan dobry, luzy na futrowaniach wynikające z normalnego użytkowania instrumentu. Akustyka: płyta rezonansowa czysta, mostki bez rys czy pęknięć, struny wszystkie wraz z kołkami stroikowymi do wymiany z uwagi na bardzo mocne skorodowanie. Obudowa: lakier poliestrowy, czarny wysoki połysk, bez większych uszkodzeń. Zmatowienie i zarysowania jako normalne ślady użytkowania.

Cena wywoławcza sprzedaży: 30000 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych)

Sprzedający dysponuje ekspertyzami technicznymi na temat instrumentów. Instrumenty można oglądać po wcześniejszym umówieniu terminu oględzin w budynku Filharmonii Krakowskiej przy ulicy Zwierzynieckiej 1 w Krakowie. Umówienie terminu można dokonać telefonicznie lub mailowo. Osoba uprawniona do kontaktu z ramienia sprzedającego:
Justyn Skiba +48 721 620 170
mail: j.skiba@capellacracoviensis.pl

Zasady aukcji i informacje szczegółowe:

 1. Aukcja ma formę przetargu pisemnego / zbieranie i ocena ofert /.
 2. Aukcja będzie przeprowadzona na zasadach określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 5 października 1993r. w sprawie zasad organizowania przetargu na sprzedaż środków trwałych przez przedsiębiorstwa państwowe oraz warunków odstąpienia od przetargu. Dziennik ustaw Nr 97
 3. Warunkiem uczestniczenia w aukcji jest zachowanie zasad aukcji w tym wpłacenie wadium
 4. Oferty należy przesyłać w formie listownej, w zaklejonej kopercie na adres sprzedającego: Capella Cracoviensis, ul. Zwierzyniecka 1, 31-103 Kraków z dopiskiem oferta na sprzedaż fortepianu + marka fortepianu
 5. Oferta winna zawierać nazwę i adres oferenta, nazwę kupowanego fortepianu oraz oferowaną cenę podaną zarówno w formie liczby jak i słownie.
 6. Oferta , której cena będzie niższa od ceny wywoławczej zostanie odrzucona.
 7. Do oferty należy dołączyć dowód wpłaty wadium.
 8. Za najkorzystniejsza zostanie uznana oferta nieodrzucona z najwyższą cena ofertową.
 9. W przypadku ofert o jednakowych cenach sprzedawca ma prawo wyboru oferenta , z którym podpisze umowę.
 10. Komisja przetargowa sporządza protokół z przebiegu aukcji.

Wadium

 1. Uczestnicy aukcji są zobowiązani do wpłacenia wadium w wysokości 10% wartości instrumentów
  1. Fortepian Stainweg 700 pln (słownie: siedemset złotych)
  2. Fortepian YAMAHA 3000 pln (słownie: trzy tysiące złotych)
 2. Wadium można składać tylko i wyłącznie w formie przelewu na konto sprzedającego.
 3. Wadium należy składać do dnia 5 czerwca 2017 roku do końca dnia na rachunek bankowy Capelli Cracoviensis z opisem tytułu wpłaty „przetarg na sprzedaż fortepianu (marka fortepianu)”

Dane do przelewu:

Capella Cracoviensis ul. Zwierzyniecka 1, 31-103 Kraków
nr konta: 58 1240 4722 1111 0000 4853 3360

 1. Na każdy instrument należy złożyć osobną ofertę a co za tym idzie – wpłacić osobne wadium.
 2. Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostaną wybrane lub zostaną odrzucone, zostanie zwrócone niezwłocznie po dokonaniu wyboru oferty. Wadium złożone przez nabywcę zostanie zaliczone na poczet ceny.
 3. Wadium nie ulega zwrotowi i przepada na rzecz sprzedawcy w przypadku gdy oferent którego oferta zostanie przyjęta , uchyli się od zawarcia umowy.

 

Miejsce i termin otwarcia ofert:

Publiczne otwarcie ofert dokonane przez Komisje Przetargową odbędzie się w dniu 6 czerwca 2017 w biurze Capelli Cracoviensis w budynku Filharmonii Krakowskiej w Krakowie przy ulicy Zwierzynieckiej 1, o godzinie 12.00. Komisja po otwarciu każdej oferty podaje nazwę oferenta , jego adres oraz oferowana kwotę.

Treść ogłoszenia jest dostępna na stronie internetowej biuletynu informacji publicznej Capelli Cracoviensis