polityka prywatności i cookies

Capella Cracoviensis, miejska instytucja kultury, z siedzibą przy ul. św. Marka 7-9/9 Kraków 31-012, jest administratorem Państwa danych osobowych i na podstawie art. 13 rozporządzenia nr  2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej RODO), z uwzględnieniem zapisów art. 3 ustawy z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018.1000) informuje, że:

 1. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zadań statutowych Capelli Cracoviensis.
 2. Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa, a w szczególnych przypadkach – na podstawie Państwa zgody albo w związku z wykonaniem umowy, której Państwo jesteście stroną.
 3. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa, w szczególności ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oaz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
 4. W zakresie przetwarzania Państwa danych osobowych mają Państwo prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 5. Mają Państwo prawo do żądania od Capelli Cracoviensis:
  -dostępu do swoich danych osobowych (na zasadach określonych w art. 15 RODO);
  -sprostowania Państwa danych osobowych (na zasadach określonych w art. 17 RODO).
 1. Jeżeli przetwarzanie Państwa danych osobowych następuje na podstawie Państwa zgody, mają Państwo prawo do cofnięcia w dowolnym momencie tej zgody. Cofnięcie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego Capella Cracoviensis dokonała na podstawie złożonej przez Państwo zgody, do momentu jej wycofania.
 2. Konsekwencją niepodania przez Państwa danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia przez Capellę Cracoviensis usługi z zakresu działań statutowych Capelli Cracoviensis, o którą się Państwo staracie lub brak możliwości zawarcia umowy, której stroną Państwo jesteście.
 3. Jeżeli jednak nie życzycie Państwo otrzymywać od nas informacji oraz nie wyrażacie zgody na przetwarzanie Państwa danych, możecie Państwo w dowolnym momencie wyrazić sprzeciw lub wysłać informację o usunięcie Państwa danych na adres: info(at)old.capellacracoviensis.pl Państwa dane zostaną niezwłocznie usunięte z bazy danych.
  Dane kontaktowe inspektora ochrony danych:
  Inspektor Ochrony Danych, ul. św. Marka 7-9/9, Kraków 31-012

Powyższa informacja ma charakter ogólny. Szczegółowa informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych oraz przysługujących Państwu w związku z tym praw, stanowiąca realizację obowiązku informacyjnego administratora, o którym mowa w art. 13 RODO, zostanie Państwu przekazana każdorazowo w związku z załatwieniem konkretnej sprawy.

Accessibility Toolbar