Obowiązek informacyjny RODO

Capella Cracoviensis, miejska instytucja kultury, z siedzibą przy ul. Kopernika 19, Kraków 31-501, jest administratorem Państwa danych osobowych i na podstawie art. 13 rozporządzenia nr  2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej RODO), z uwzględnieniem zapisów art. 3 ustawy z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018.1000) informuje, że:

 1. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zadań statutowych Capelli Cracoviensis.
 2. Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa, a w szczególnych przypadkach – na podstawie Państwa zgody albo w związku z wykonaniem umowy, której Państwo jesteście stroną.
 3. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa, w szczególności ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oaz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
 4. W zakresie przetwarzania Państwa danych osobowych mają Państwo prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 5. Mają Państwo prawo do żądania od Capelli Cracoviensis:
  -dostępu do swoich danych osobowych (na zasadach określonych w art. 15 RODO);
  -sprostowania Państwa danych osobowych (na zasadach określonych w art. 17 RODO).
 1. Jeżeli przetwarzanie Państwa danych osobowych następuje na podstawie Państwa zgody, mają Państwo prawo do cofnięcia w dowolnym momencie tej zgody. Cofnięcie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego Capella Cracoviensis dokonała na podstawie złożonej przez Państwo zgody, do momentu jej wycofania.
 2. Konsekwencją niepodania przez Państwa danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia przez Capellę Cracoviensis usługi z zakresu działań statutowych Capelli Cracoviensis, o którą się Państwo staracie lub brak możliwości zawarcia umowy, której stroną Państwo jesteście.
 3. Jeżeli jednak nie życzycie Państwo otrzymywać od nas informacji oraz nie wyrażacie zgody na przetwarzanie Państwa danych, możecie Państwo w dowolnym momencie wyrazić sprzeciw lub wysłać informację o usunięcie Państwa danych na adres: iod(at)capellacracoviensis.pl Państwa dane zostaną niezwłocznie usunięte z bazy danych.
  Dane kontaktowe inspektora ochrony danych:
  Inspektor Ochrony Danych, ul. św. Marka 7-9/9, Kraków 31-012

Powyższa informacja ma charakter ogólny. Szczegółowa informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych oraz przysługujących Państwu w związku z tym praw, stanowiąca realizację obowiązku informacyjnego administratora, o którym mowa w art. 13 RODO, zostanie Państwu przekazana każdorazowo w związku z załatwieniem konkretnej sprawy.

Information about personal data processing pursuant to Article 13 of the General Data Protection Regulation of 27 April 2016 (OJ L 119 of 04.05.2016), hereinafter “GDPR”.

Pursuant to Article 13 of the General Data Protection Regulation of 27 April 2016 (OJ L 119 of 04.05.2016), hereinafter “GDPR”, I hereby wish to inform as follows:
1) Capella Cracoviensis with its registered office at the address: 31-012 Krakow, ul. Świętego Marka 7-9/9, shall act as the Administrator of your personal data.
2) You can contact the Data Protection Inspector at z Capella Cracoviensis at email address: iod@capellacracoviensis.pl
3) Your personal data shall be processed for the purpose of establishing contact and/or providing you with a reply – pursuant to Article 6(1)(c) of GDPR.
4) Your personal data shall be processed throughout the time of correspondence, and then kept for the period resulting from documentation archiving principles pursuant to archiving regulations.
5) you have the right to access your right to access your personal data, the right to have them adjusted, deleted, and to limiting their processing, as well as the right to transfer the data, in cases stipulated in GDPR.
6) Your personal data shall be received by entities providing services of Administrator’s IT systems and software operation, outsourced entities rendering services for the Administrator, as well as entities authorised to acquire personal data under the law (including public administration authorities).
7) You have the right to submit complaints to a supervisory authority, namely President of the Office for Personal Data Protection.
8) In the event of: a) establishing contact, we inform that your personal data have been acquired from publicly available information sources; b) reply to your correspondence, we inform that the provision of your personal data is necessary to provide you with a reply or to handle the case as a result of your inquiry or request.

This message is intended exclusively for the entity or person to whom it is addressed. Therefore, it may contain information directed exclusively to the addressee. If you are not the recipient for whom the message is intended, please notify the sender of by replying, and then delete the message. Any disclosure, copying, distribution, or other processing of this message and information contained herein is prohibited. Any of the above measures, if pursued, may be considered as a breach of law.