Upcoming Events

Jan Tomasz Adamus

Jan Tomasz Adamus – dyrygent, organista, klawesynista, kreator kultury, specjalizujący się w autentycznym wykonawstwie muzyki klasycznej od polifonii renesansowej po romantyczną symfonikę oraz operę. Studiował w Krakowie i w Amsterdamie, był wieloletnim wykładowcą Akademii Muzycznej we Wrocławiu. Zrealizował wiele polskich premier wielkiego repertuaru międzynarodowego na historycznych instrumentach, między innymi: Bach – Pasja Mateuszowa, Händel – Messiah, Theodora, Hercules, Amadigi, Sosarme, Tamerlano, Rodelinda; Beethoven – Missa Solemnis, Mozart – Wesele Figara, Don Giovanni i wiele innych. Występuje na wielu renomowanych festiwalach, ostatnio między innymi: Wratislavia Cantans, Festiwal Muzyki Polskiej, sala NOSPR, SWD Festspiele Schwetzingen, Bachfest Leipzig, Händel Festspiele Halle. Szczególnie ceniony za wykonania dzieł wokalno-instrumentalnych.

Od 2008 roku jest dyrektorem naczelnym i artystycznym instytucji kultury Capella Cracoviensis – krakowskiego chóru kameralnego oraz grającej na historycznych instrumentach orkiestry. W ostatnich latach Capella Cracoviensis stała się modelowo zarządzaną instytucją – orkiestra należy do najważniejszych w Europie zespołów grających na historycznych instrumentach, natomiast chór – ze względu na niezwykłą barwę i plastyczność brzmienia – zyskuje coraz większą renomę w najlepszych wytwórniach płytowych.

Jan Tomasz Adamus jako kreator kultury zainicjował między innymi Theatrum Musicum – wspólny projekt krakowskich instytucji muzycznych, który staje się jedną z największych scen muzyki klasycznej w Europie. Od 2000 roku jest dyrektorem artystycznym Festiwalu Bachowskiego w Świdnicy – jednego z największych i najbardziej rozpoznawalnych festiwali odbywających się poza wielkimi ośrodkami życia muzycznego, a równocześnie festiwalu wybitnie organicznego i kulturotwórczego. Dokonał wielu nagrań płytowych obejmujących solowy repertuar organowy, dawną muzykę polską, romantyzm na historycznych instrumentach (Chopin, Schubert) oraz muzykę współczesną (Arvo Pärt). W ostatnich latach z Capellą Cracoviensis zrealizował szereg bardzo nowatorskich projektów scenicznych obejmujących zarówno tytuły operowe, przedsięwzięcia typu crossover jak i spektakle o charakterze społecznym (Wesele Figara Mozarta, Amadigi di Gaula Händla, Orfeusz i Eurydyka Glucka, Monteverdi w barze mlecznym, chóralny Mendelssohn w lesie, Requiem Mozarta jako karaoke). Uczestniczy w pracach Opera Europa – międzynarodowej organizacji zrzeszającej najlepsze teatry i festiwale operowe z całego Starego Kontynentu.

Historia to bzdura. To tradycja. Nie chcemy tradycji. Chcemy żyć w czasie dzisiejszym. Co minęło, jest użyteczne tylko o tyle, o ile wskazuje drogi postępu.

W Augustusburgu jeden za drugim pojawiają się najlepsze zespoły europejskie dedykowane historycznej praktyce wykonawczej. Po Freiburger Barockorchester, Akademie für Alte Musik Berlin czy też Concerto Köln, teraz podczas Festiwalu Haydnowskiego w ramach Brühler Schlosskonzerte błyskotliwie zadebiutowała Capella Cracoviensis. Adamus stosuje niemieckie ustawienie orkiestry, umieszczając pierwsze i drugie skrzypce naprzeciw siebie, dzięki czemu partytura zyskuje na przejrzystości. Porywająca jest precyzja, do jakiej nakłania orkiestrę swą oryginalną gestykulacją. Od każdego pulpitu płynie muzyka o ekscytująco żywej estetyce dźwięku. Prawdziwa to radość przeżywać te dzieła w sposób tak intensywny.

Fritz Herzog, Bonner General-Anzeiger 29.08.2013

Dawno nie słyszałam Mesjasza tak ciekawie opowiedzianego, tak lekkiego, przejrzystego, a jednocześnie szlachetnego, lirycznego i pełnego dramatyzmu. Jan Tomasz Adamus rozważnie budował architektonikę potężnego utworu, dzieląc utwór na dwie części, nie zwieńczył pierwszej sławnym Alleluja, jak się to zwykle czyni, ale przerwał opowieść wcześniej, pełnym chwały chórem Lift Up Your Heads. Delikatnie nawiązał też do Händlowskiej tradycji przedstawiania oratorium: drugą część rozpoczął Adagiem z Koncertu organowego Händla. W ślad za interesującą koncepcją szło bardzo dobre wykonanie. Nie pamiętam, kiedy słyszałam tak pięknie śpiewający chór o idealnie wyrównanym brzmieniu, dysponujący zaskakująco bogatą paletą barw i dynamiki. Także orkiestra z koncertmistrzem Fabiem Ravasim brzmiała spójnie – jak jeden instrument. Czuło się, że każdy z muzyków Capelli głęboko tę interpretację przemyślał i przeżył, że był jej współtwórcą. Całość złożyła się na jedno z najciekawszych interpretacji oratorium Händla, jakie przyszło mi kiedykolwiek słyszeć.

Anna Woźniakowska, „Ruch Muzyczny” 1/2015

Wersja koncertowa opery Adriano in Siria Pergolesiego, wystawiona w Wersalu zapisze się jako piękne przeżycie, wdzięczne i wytworne, docenione przez publiczność. Główny autor tego sukcesu, orkiestra Capella Cracoviensis pod dyrekcją Jana Tomasza Adamusa, jest prawie skończenie doskonała. Jest to cud równowagi, doskonale zgrany z piękną, ciepła akustyką Opery Królewskiej i góruje jak główna postać opery seria. Wielka różnorodność kolorystki i akcentów, wspaniale dopasowana do muzyki Pergolesiego, subtelne wariacje natężeń i delikatne legato najbardziej przyczyniają do powstającego wrażenia elegancji.

Jean Luc Izard, operaphile.over-blog.com, 6.12.2015

Ostatnia aktualizacja: luty 2016 / 641 wyrazów

Wszelkie zmiany wyłącznie za zgodą CC. Prosimy o usunięcie wszelkich poprzednich wersji biogramu.

Jan Tomasz Adamus – a conductor, organist, harpsichordist and culture creator specialising in period performance of classical music ranging from Renaissance polyphony to Romantic symphony and opera. He studied in Krakow and Amsterdam and taught at the Academy of Music in Wrocław for a number of years. He has prepared many Polish premieres of great international repertoire for period instruments, which include Bach’s St Matthew Passion; Handel’s Messiah, Theodora, Hercules, Amadigi, Sosarme, Tamerlano and Rodelinda; Beethoven’s Missa solemnis; Mozart’s Le nozze di Figaro and Don Giovanni, to name just a few.

He has performed at a number of prestigious festivals and venues, most recently at Wratislavia Cantans, the Festival of Polish Music, the concert hall of the Polish National Radio Symphony Orchestra, SWD Festspiele Schwetzingen, Bachfest Leipzig and Händel Festspiele Halle. In particular, he is esteemed for his performances of vocal and instrumental pieces.

In 2008 he was appointed General and Artistic Manager of Capella Cracoviensis, an institution of culture which is a chamber choir and period instrument orchestra based in Krakow. In the recent years Capella Cracoviensis has become an exemplary model of successful management as the orchestra belongs to the most important ensembles in Europe specialising in historical performance practice, while the reputation of the choir, because of the exceptional colour and vividness of sound, has been growing among the best record labels.

As a culture creator, Jan Tomasz Adamus stood behind the launch of Theatrum Musicum, a joint project developed by music institutions of Krakow which is turning into one of the biggest classical music scenes in Europe. Since 2000 he has been Artistic Director of the Bach Festival Swidnica, one of the largest and most recognisable festivals organised outside major centres of musical life and, at the same time, a remarkably organic and culture-forming event. His numerous recordings include solo organ repertoire, Polish old music, Romanticism on period instruments (Chopin, Schubert) and contemporary music (Arvo Pärt).

Recently, together with Capella Cracoviensis, he has carried out a number of extremely innovative stage projects including operas, crossover projects and social performances (Mozart’s Le nozze di Figaro, Händel’s Amadigi di Gaula, Gluck’s Orpheus and Eurydice, Monteverdi in a milk bar, Mendelssohn performed by a choir in the woods and Mozart’s Requiem as karaoke). He is involved in the work of Opera Europa, an international organisation for opera houses and festivals from across the world.

In Augustusburg, the best European ensembles dedicated to historical performance arise one after another. After Freiburger Barockorchester, Akademie für Alte Musik Berlin and Concerto Köln, there was Capella Cracoviensis with its brilliant debut in Brühler Schlosskonzerte at the Haydn Festival. Adamus applies the German layout of the orchestra placing the first and the second violins opposite each other, which benefits the clarity of the score. With his unique gesticulation he impels the orchestra to perform with fabulous precision. An extremely vibrant sound can be heard from each stand. It is true joy to be able to experience these pieces with such intensity.

Fritz Herzog, Bonner General-Anzeiger 29 September 2013

It has been long since I heard Messiah performed in such an interesting way, effortless and clear, and, simultaneously, lyrical and full of drama. Jan Tomasz Adamus prudently developed the architecture of this grand work, dividing it in two parts where the first one did not end with famous Hallelujah, as is the usual scenario, but finished earlier, with Lift Up Your Heads, a chorus full of grace. He also made a subtle reference to Handel’s tradition of performing the oratorio by starting the second part with Adagio from Handel’s organ concerto. Superb performance followed this interesting concept. I cannot remember when was the last time when I heard a choir singing so beautifully with such a perfectly even voice boasting a surprisingly rich palette of timbres and dynamics. Also the orchestra with concertmaster Fabio Ravasi sounded uniform, as if it were one instrument. One could feel it that each musician of Capella Cracoviensis thoroughly considered this interpretation and co-creation was a profound experience for them. The entire performance was one of the most interesting interpretations of Handel’s oratorios that I have ever had the pleasure to listen to.

Anna Woźniakowska, “Ruch Muzyczny” 1/2015

The concert version of Pergolesi’s opera Adriano in Siria staged in Versailles will be remembered as a beautiful experience, graceful and elegant, which was appreciated by the audience. The party responsible for this success, Capella Cracoviensis conducted by Jan Tomasz Adamus, is almost finitely perfect. It is a miracle of equilibrium, an excellent match for the beautiful and balmy acoustics of the Royal Opera which preponderates just like the main character of this opera seria. Great diversity of colours and accents excellently tailored for Pergolesi’s music, subtle variations of intensity and delicate legato determine the arising impression of elegance.

Jean Luc Izard, operaphile.over-blog.com, 6.12.2015

Latest update: March 2016 / 801 words

Any changes require prior consent of CC. Please, delete all previous versions of the biographical note.

Skip to content