Upcoming Events

Moniuszko: Halka

Hours and date:
20/07/19 / 19:00
Place:
No­wo­huc­kie Cen­trum Kul­tu­ry
Tickets:
Share:
Artist Image

Hal­ka

Sta­ni­sław Mo­niusz­ko: Hal­ka (wer­sja war­szaw­ska we wło­skiej wer­sji ję­zy­ko­wej)

Hal­ka: Yu­ko Na­ka so­pran
Jon­tek: Yu­ri Ho­ro­dec­ki te­nor
Ja­nusz: Kon­stan­tin Such­kov ba­ry­ton
Zo­fia: She­va Te­ho­val so­pran
Stol­nik: Re­nauld De­la­igue bas

CA­PEL­LA CRA­CO­VIEN­SIS chór i orkiestra na instrumentach historycznych
Jan To­masz Ada­mus dy­ry­gent

koncert w ramach Festiwalu Muzyki Polskiej

Skip to content