praca w CC

praca w CC

CAPELLA CRACOVIENSIS ogłasza nabór na stanowisko:

Specialista ds. kadr i płac

 1. Wymagania formalne:
 • wykszatłcenie wyższe kierunkowe lub średnie o profilu ogólnym lub zawodowym umożliwiające wykonywanie zadań na stanowisku
 • posiadanie obywatelstwa polskiego
 • ukończone 18 lat i pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.

2. Wymagania dodatkowe:

 • znajomość przepisów prawa pracy (Kodeks Pracy) oraz przepisów o Instytucjach Kultury
 • znajomość przepisów dot. ubezpieczeń i podatków
 • znajomość obsługi programu PEFRON, bankowości elektronicznej
 • posiadanie doświadczenia w rozliczaniu podatku dochodowego od osób fizycznych
 • biegła obsługa komputera i programów biurowych
 • wiedza z zakresy płac i rozliczeń z ZUS
 • łatwość redagowania pism urzędowych
 • komunikatywność, umiejętność pracy w zespole, umiejętność organizacji pracy własnej
 • skrupulatność i terminowe wykonywanie zadań
 • mile widziane doświadczenie w Dziale Kadr oraz znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym

3. Zakres obowiązków:

 • sporządzanie umów o pracę dla pracowników i innych pism dot. stosunku pracy
 • kompleksowe prowadzenie akt osobowych
 • ustalanie uprawnień pracowników do dodatków do wynagrodzeń i innych należności wynikających z umowy o pracę
 • ustalania uprawnień urlopowych pracowników i prowadzenie dokumentacji z tym związanej
 • sporządzanie, wydawanie świadectw pracy, zaświadczeń i innych dokumentów dotyczących  zatrudnienia i wynagrodzeń pracowników, do których pracodawca zobowiązany jest przepisami prawa
 • prowadzenie ewidencji czasu pracy, obowiązkowych badań lekarskich, obowiązkowych szkoleń BHP i P-POŻ pracownika oraz kontrola ich aktualności
 • archiwizowanie dokumentacji kadrowej
 • pomoc w sporządzaniu sprawozdań w zakresie dotyczących spraw personalnych, zatrudniania pracowników zgodnie z obowiązującymi przepisami i terminami
 • przygotowanie i kompletowanie dokumentów do sporządzenia list płac
 • prowadzenie spraw socjalnych
 • sporządzanie informacji dla (do) PEFRON
 • sporządzanie sprawozdań statystycznych (GUS)
 • prowadzenie rozliczeń ZAiKS
 • sprządzanie listy płac w zakresie umów cywilno-prawnych
 • sporządzenie deklaracji PIT
 • wykonywanie innych czynności służbowych wynikających z przepisów dotyczących stanowiska pracy oraz potrzeb zakładu

4. Warunki pracy i płacy:

 • wymiar zatrudnienia: 1 etat
 • umowa o pracę / zatrudnienie od 03.04.2018 lub do ustalenia
 • warunki pracy i płacy zgodnie z Regulaminem Wynagradzania

5. Wymagane dokumenty:

 • CV
 • dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie, kwalifikacje oraz dodatkowe uprawnienia, a także doświadczenie zawodowe i staż pracy (kserokopie)
 • oświadczenie o niekaralności

6. Zgłoszenia:

Należy wysyłać na adres: info@capellacracoviensis.pl do dnia 23 marca br. tytułem: Nabór / Specjalista ds. Kadr i Płac.
Capella Cracoviensis zastrzega sobie prawo do kontaktu tylko z wybranymi osobami.
W zgłoszeniach prosimy o zamieszczenie klauzuli:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji
(zgodnie z 
Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922). „